Wat is een assessment

‘Een Assessment maakt onderdeel uit van de procedure’. Dit is een zin die we vaak aantreffen in vacatureteksten voor functies op HBO of Academisch niveau. De zin maakt duidelijk dat de werkgever in het kader van de selectieprocedure voor de betreffende vacature een Assessment zal laten uitvoeren. En dat betekent dat jij als sollicitant uitgenodigd kan worden (of inmiddels bent) om deel te nemen aan een onderzoek. Een onderzoek dat in zijn volledige vorm uit verschillende onderdelen bestaat en tot doel heeft om vast te stellen in hoeverre je voldoet aan de eisen die aan de functie worden gesteld.

Doel en achterliggende principes nader bekeken

Soms wordt een Assessment ook gebruikt om in te schatten wat het ontwikkelpotentieel van de kandidaat (of kandidaten) is. In dat geval richt het onderzoek zich op twee vragen:

  1. de mate waarin jij, als kandidaat, over de competenties beschikt om de betreffende functie effectief te vervullen;
  2. de mate waarin je over het potentieel beschikt om door te groeien naar een hoger functieniveau of andere functie.

Zowel de werkgever als de uitvoerder van het onderzoek zullen deze vragen met een zo groot mogelijke zekerheid beantwoord willen hebben. Dat is een van de redenen dat een volledig Assessment uit verschillende onderdelen bestaat. Hoe meer de bevindingen uit de verschillende bronnen overeenkomen, ofwel elkaar bevestigen, hoe groter de zekerheid dat de ‘meting’ klopt.